Đa dạng hóa, nghiên cứu và đổi mới

Trọng tâm chính là đẩy dễ dàng hơn, sử dụng bền bỉ hơn. Cần Kéo Năm Sao phát triển mẫu bánh xe, cần kéo mới để đáp ứng nhu cầu thị trường hàng năm.
chúng tôi cũng tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề môi trường

X